مایاکوفسکی به زبان مدیا کاشیگر / امیرهوشنگ افتخاری راد

موکریان ـ کاری که کاشیگر با مایاکوفسکی کرد، نوعی «تماما» خیانت بود؛ و توفیق او را باید از این زاویه دید: نوعی تنش و کشمکش بین مرکز ثقل و ابژه‌ای که همزمان میل و امتناع به آن دارد و می‌خواهد «تماما» به اصل خود خیانت کند.

ادامه خواندن مایاکوفسکی به زبان مدیا کاشیگر / امیرهوشنگ افتخاری راد