فعالان مدني از استاندار كوردستان خواستند؛ بر روند بازداشت، بازجويي و درمان رامين حسين پناهي نظارت كند

 موكريان – بيش از ٩٠ نفر از فعالان مدنی کورد، در مورد وضعيت رامین حسین پناهی، نامەای به عبدالمحمد زاهدي، استاندار كوردستان نوشتە و خواستار رعايت حقوق قانوني و انساني اين زنداني شدند.

 

 

ادامه خواندن فعالان مدني از استاندار كوردستان خواستند؛ بر روند بازداشت، بازجويي و درمان رامين حسين پناهي نظارت كند