در پرتگاه یک امر متعارض / دکتر محمد رحیمیان

موکریان ــ اشارە: مسئله معدن طلای آغدره تکاب این است که این توسعه با موانعی جدی مواجه می شود که پهلو به پهلوی اموری مقدس و غیرقابل چشم پوشی می زند. اموری مانند محیط زیست، تخریب مراتعی که محل دامداری و اشتغال مردم بوده است، آلودگی های جدی محیطی، آبی، صوتی، تهدید اکنون و آینده مردمی که حیات و زندگی مانند هر انسانی برای شان مقدس است.


ادامه خواندن در پرتگاه یک امر متعارض / دکتر محمد رحیمیان