اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟ / رزا لوکزامبورگ

موکریان – اشاره: اول ماه مه به خواست هشت ساعت کار در روز فراخوان ميداد. اما حتى بعد از اينکه کارگران به اين خواست رسيدند، اول ماه مه پايان نيافت. مادام که مبارزه کارگران عليه بورژوازى و طبقه حاکمه ادامه دارد، مادام که کارگران به همه خواستهايشان نرسيده اند، اول ماه مه روز بيان اين خواست ها خواهد بود.

 

 

ادامه خواندن اول ماه مه چگونه بوجود آمد؟ / رزا لوکزامبورگ