تخريب طبيعت بكر و جنگلهای بلوط منطقە شوی و ساوان بانە

موکریان ــ بیانیە رسمی “انجمن پاژین” در خصوص تخريب طبيعت بكر و جنگلهای بلوط منطقە شوی و ساوان بانە :به بهانه بهره برداري از معدن

 

ادامه خواندن تخريب طبيعت بكر و جنگلهای بلوط منطقە شوی و ساوان بانە