شورای دور پنجم؛ شفافیت، همدلی و قاطعیت / عثمان عباسی، فرهنگی و فعال مدنی

موکریان ــ اشاره: یکی از ابعاد توسعه اعتماد و تدوام همکاری بین منتخب و انتخاب کنندگان، رعایت شفافیت و صداقت در عملکرد و انتقال به موقع میزان فعالیت ها در تحقق وظایف و مسؤولیت ها واگذار شده است. شهر سردشت اگر چه متأسفانه از رسانه های کارآمدی مثل نشریات ،رادیو و تلویزیون محلی و… برخوردار نبوده بنابراین صدای رسای مردم و مسؤولان به شیوه شایسته شنیده نشده است. با این وجود شورای شهر در گذشته از حداقل تریبون های موجود هم مثل مساجد،تشکیل نشست های عمومی، برگزاری همایش، سیمنار و میزگرد، دایر نمودن سایت فعال و به روز(البته سایتیبا روند کج دار و مریز دارند)،نشریه داخلی و… که جزو اختیارات و امکانات موجود بودند به ویژه در دوره چهارم استفاده لازم نکرده و جهت فعال و دایر نمودن این رسانه ها و همچنین جهت ایجاد رسانه ها جدید هم اقدامات در خوری انجام نداده است.


شورای شـهر یکی از نهادهایی است که با حضور نمایندگان شهروندان، زمینه مشارکت مردم را در سیاست گذاری و مدیریت شهری فراهم می کند. یکم شهریورماه شورای دور پنجم آغاز به کار خواهند نمود.گذشت چهار دوره از فعالیت این نهاد، همانند هر نهاد و ارگان دیگری به طور طبیعی تاریخچه ای همراه با فراز و فرودها،موفقیت ها و ناکامی ها در فعالیت و عملکرد خود ثبت نموده است.
از اهداف و فلسفه های تأسیس نهاد شورا مشارکت مردم در تصمیم گیری برای امور محلی خودشان و عدم تمرکز گرایی در تصویب و اجرایی قوانین محلی و منطقه ای بوده است.
خلق حواشی و چالش ها نامتجانس،ضعف عملکرد و تعامل،کم تجربگی ها و نداشتن سنخیت در تخصص ها،ترکیب ها یا به عبارتی چینشهای نامتوازن، فلترینگهای شدید، دخالت نمودن عوامل خارج از چارچوب قانون، شرح وظایف در تصمیم گیرها و اجرا و… مردم را به عنوان اساسی ترین رکن ذی حق و منتفع درانتخاب شوراها و گاهی صاحب نظران و دست اندرکاران را نیز با تردید در ضرورت وجودی و میزان تأثیر گذاری و نقش این نهاد مواجه ساخته است. با این وجود قطعاً بخشی از عملکرد شوراها در طول این چهار دوره با دستاوردهای مثبتی همراه بوده است.
اینکه ورود نهاد شورا به عرصه انتخاب شهردار نسبت به قبل از آن چقدر در کیفیت بخشی، روان نمودن، تند یا کند نمون سیکل مدیریت شهری مؤثر بوده است؟ دلایل اصلی تعارض های متعدد بین شوراها و شهردارها به چه مسایل و عواملی بر می گردد؟ میزان رضایت عموم مردم از خدمات شهرداری افزایش یا کاهش یافته است؟ میزان دوری و نزدیکی شورا به اهداف،نقش و وظایف تعیین شده خود به چه نسبتی بوده است؟ پاسخ به این پرسشها و تبیین آن ها از هدف و توان این یادداشت خارج است و نیاز به بررسی و آسیب شناسی کارشناسانه جدی تری دارد. اکنون از بین زوایای مختلف قابل بررسی عملکرد و چشم انداز شوراهای شهر سردشت نگارنده سه بعد و زاویه را بیشتر لازم به تبیین می داند؛

شفافیت در عملکرد

یکی از ابعاد توسعه اعتماد و تدوام همکاری بین منتخب و انتخاب کنندگان، رعایت شفافیت و صداقت در عملکرد و انتقال به موقع میزان فعالیت ها در تحقق وظایف و مسؤولیت ها واگذار شده است. شهر سردشت اگر چه متأسفانه از رسانه های کارآمدی مثل نشریات ،رادیو و تلویزیون محلی و… برخوردار نبوده بنابراین صدای رسای مردم و مسؤولان به شیوه شایسته شنیده نشده است.
با این وجود شورای شهر در گذشته از حداقل تریبون های موجود هم مثل مساجد،تشکیل نشست های عمومی، برگزاری همایش، سیمنار و میزگرد، دایر نمودن سایت فعال و به روز(البته سایتیبا روند کج دار و مریز دارند)،نشریه داخلی و… که جزو اختیارات و امکانات موجود بودند به ویژه در دوره چهارم استفاده لازم نکرده و جهت فعال و دایر نمودن این رسانه ها و همچنین جهت ایجاد رسانه ها جدید هم اقدامات در خوری انجام نداده است.
انتظار این است که شورای دور پنجم شفافیت همراه با صداقت و شجاعت را سرلوحه فعالیتها خود قرار دهد و جهت رسا نمودن صدای خود و شهروندان به مسؤولان و بالعکس، در تأسیس و فعال نمودن رسانه ها،انجمن ها، تلطیف نمودن فضای عمومی حداکثر تلاش لازم را انجام دهد و امکانات و ظرفیت های موجود را نیز به نحو احسن بکار گیری نماید.
هر چند به یمن فضای مجازی عملکردها بیشتر زیر ذره بین رفته و پیگیری ها هم بر خلاف تصور گذشته که توقع بر مراجعه مستمر شهروندان جهت پیگری امور و حقوق خود بود اکنون کارا تر شده و ابعاد دیگری پیدا نموده است.

همدلی در تصمیم و اجرا

بدیهی و غیر قابل انکار است که فلسفه کار جمعی بر مشارکت تیمی، هم افزایی پتانسیل و توانمندیها و پرهیز از تک روی و منفعت طلبی فردی استوار است. درطی نمودن این مسیر بسیار طبیعی است که گاهی ایده ها، نظرات و منافع شخصی قربانی مصالح جمعی گردند. درفرهنگ کار جمعی ارزیابی بر اساس تلاش مثبت و منفی کل تیم در نظر گرفته می شود و فعالیت های جزیره ای اعضای تیم چندان مقبول نیست.
گذشته شورای سردشت متأسفانه این عرف نامبارک را تداوم بخشیده که فضای رقابتی دوران انتخابات به دوران فعالیت در شورا هم تسری پیدا کرده و گاهی تا پایان دوره هم پابرجا مانده است. همچنانکه قبلاً اشاره گردید عوامل مختلفی در خلق تفاوت ها نامتوازن و نامتجانس در بین منتخبان این نهاد که بخشی از آن ها گریز ناپذیر هستند، مؤثر بوده اند.
یکی از دلایل عدم انسجام در روند فعالیت اعضا شورا رقابت بر سر تقسیم پست های و مسؤولیت ها داخلی شورا بوده است. لازم به ذکر است منیت ها، به رخ کشیدن میزان آرا، ثروت های کذایی،ادعای داشتن آشنا و نفوذ در بین مسؤولان رده بالاو میانی، پایگاه عشیره ای و…. درخلق فضای کدورت و ناهمدلی و زمین گیر کردن روحیه همکاری و هم افزایی در همان آغاز فعالیت شوراها بی تأثیر نبوده و گاهاً بستن نطفه طیف بندی ها ناخوشایند را تا پایان شورا موجب شده است.
چنین رویه ای به ویژه به هنگام انتخاب شهردار ها حتی عزل و نصب های جزئی داخل شهرداری کاملاً محسوس بوده است.
توقع براین است که اعضای محترم این دوره برای ثبت در تاریخ هم شده است.همدلانه خط بطلانی را بر تکرار این سیکل دل گزا، بی اساس و ویرانگر بکشند و عملاً ثابت نمایند که تغییر روال ها ممکن است و آن ها هم قادر به اتحاد و تأثیر گذاری هستند.

قاطعیت در تعامل

رعایت مواردی که قبلاً اشاره گردید یعنی شفافیت و صداقت در عملکرد و اتحاد در تصمیم ها و تلاش جهت ایجاد این فضا و شرایط زمینه را برای تعامل مسؤولانه همراه با قاطعیت هموار خواهد نمود.
برای شهروندان سردشتی کاملاً مفهوم است که چند صدایی،دامن زدن به شایعات،تک روی ها نامسؤوولانه،پاسخ گو نبودن به موقع در برابر خواسته های شهروندان و افکار عمومی،عدم اطلاع رسانی شفاف،حمایت نکردن از اقدامات و ایده های همدیگر و… به ویژه در دوره ی چهارم عنصر قاطعیت در تصمیم و اجراها ی شورای شهر سردشت را بسیار کم رنگ کرده بود. بنابراین گاهاً تصمیم ها سلیقه ای و غیر کارشناسی زمینه را برای دخالت عوامل بیرونی اعم از؛ اشخاص،طیف ها، نهادها و… در انتخاب ها،تصمیم ها و اجراها کاملاً فراهم نموده بود.
از آن جا که شورا نهاد منتخب مردمی و فارغ از عزل و نصب ها مدوام و مرسوم سایر نهادها و سازمان ها ی دیگر است. امیدواریم شورای دوره پنجم ضمن تلاش قاطعانه جهت تثبیت ، تبیین و دفاع از جایگاه حقوقی و عرفی این نهاد مردمی و عدم اجازه به دخالت عوامل بیرونی و خارج از چارچوب شرح وظایف و قانون در تصمیم گیری ها، مشروعیت بخشی و پشتوانه اصلی خود را شهروندان موکل خود بدانند.
پسندیده است شورای این دوره به جای رقابت و دغدغه داشتن برای کسب عنوان و پست ها مرسوم در این نهاد، برانسجام و اتحاد درونی خود تأگید ورزند و از نگرانی برای تثبیت جایگاه و حضور در دوره های آتی و مقامات و مکان های دیگر ذهنیت خود را فارغ گردانند.
انتظار می رود همین فرصت چهار ساله را هم برای خدمت گزاری و شکوفایی توانمندی های خود کم ارزش تلقی ننمایند!