آمریکا تنها در مورد موعد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان ملاحظه داشته است

موکریان ــ کنت تیمرمن، مشاور امینت ملی کارزار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا ، می‌گوید: ” آمریکا تنها در مورد موعد برگزاری همەپرسی استقلال کردستان ملاحظە دارد کە آن هم در جهت منافع اقلیم کردستان است.” تیمرمن در پاسخ بە برنامه خبری کردستان٢٤، گفت کە اکثریت کنگرە آمریکا از استقلال کردستان حمایت می‌کند.


به گزارش خبرگزاری موکریان، مشاور کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ گفت: وازرت خارجه آمریکا در مورد برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان ملاحظاتی داشته و دولت اقلیم کردستان اعلام کردە است کە باید روند سیاسی برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان بە گونه‌ای برگزار شود کە دولت اقلیم کردستان را با مشکلات روبرو نکند.
کنت تیمرمن، همچنین گفت: چنانکە کردها می‌گویند، کردستان همراە با گفتگوی سیاسی، در پروسه‌ای دمکراتیک و آرام بە سوی استقلال می‌رود و اینکە کردستان آیندە مأمن همە اقوام و مذاهب خواهد بود، با این حال حکومت آینده کردستان با آمریکا هم از منافع مشترک برخوردار خواهند بود.
تیمرمن گفت: رهبری سیاسی کردستان از جملە پارت دمکرات کردستان توانسته‌است کە پیام روشنی ارائە دهد. مخصوصا مشاور شورای امنیت اقلیم کردستان آقای مسرور بارزانی در این مورد همچون سفیری خوب و موفق و تأثیرگذار در واشنگتن پیام‌ها را بە خوبی ارائە کردند.
مشاور کارزار انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا ، در پایان گفت: شما همسایگانی دارید کە بغداد از همە آنها مهم‌تر است و پروسەی طولانی گفتگوی کردها با بغداد در پیش است. هیچکدام از طرفها برای جدا شدن کردستان از عراق بە استفادە از خشونت اعتقاد ندارند. شما می‌خواهید همچون چک و اسلووکی باشید کە اکنون دو کشور جداگانە هستند و روابط خوبی با هم دارند. مشکل این است کە همسایگانتان در غرب و شرق شما ترکیە و ایران هستند کە متأسفانە با استقلال شما موافق نیستند.

*کوردستان 24