کشتە و مجروح شدن سه کولبر در بانه

بە گزارش خبرگزاری موکریان، صبح روز یک شنبە ٨ مردادماه، نیروهای مسلح در مرز دولەبی بانە بە سوی کولبران شلیک کردند کە منجر بە کشتە شدن ١ کولبر و زخمی شدن دو کولبر دیگر شد.

‎نام کولبر کشتە شدە ”ابراهیم محمودی“ فرزند رحمان اهل روستای تاژان عنوان شده است.

تا لحظه تنظيم خبر از هویت دو کولبر زخمی اطلاعي در دست نيست.

بر پایە همين گزارش اجناس اين كاسبكاران نيز كه گوشي موبايل بوده، مصادرە شدە است.