دانا لنج آبادي به دادگاه احضار شد 

دانا لنج آبادي به دادگاه احضار شد 

دانا لنج آبادي، فعال مدني مريواني امروز پس از مراجعه به دادگاه اين شهرستان با كفالت آزاد شد.

به گزارش موكريان، شعبه اول دادياري دادگاه عمومي و انقلاب مريوان روز چهارشنبه ١٥ ديماه ١٣٩٥ براي دانا لنج آبادي برگ احضاريه اي جهت اداي توضيحات فرستاد كه وي امروز شنبه ١٨ ديماه به اين شعبه مراجعه كرد.

لنج آبادي در گفتگو با خبرنگار موكريان، اداره اطلاعات مريوان را به عنوان شاكي خود نام برد و گفت: “طی احضاریەای کە از سوی شعبە اول دادیاری دادگاە مریوان برايم فرستادە بودند امروز بە دادگاە رفتم کە قاضی شعبه بە اتهام تبلیغ علیە نظام جمهوری اسلامی مي خواست اقدام به بازداشت من کند”.

وي افزود: “اداره اطلاعات از من شكايت كرده و عنوان اتهامي تبلیغ علیه نظام بود كه مصاديق آن از طریق فضاي مجازی و حمایت از کولبران و تجمع برای تانکرهای سوخت بود”.

در پايان قاضي مربوطه پس از اخذ توضيحات از اين فعال مدني با توديع كفالت (فيش حقوقي كارمندي) اجازه خروج از دادگاه را به او مي دهد.

دانا لنج آبادي شهريورماه سال ١٣٩٤ پس از تحمل ٢٠ ماه حبس از زندان مركزي مريوان آزاد شد.