تعطیلی بازار سردشت در اعتراض به بسته شدن مرزها + تصاویر

q qq qqq qqqq qqqqq qqqqqq